ZHODNOCENÍ PRÁVĚ KONČÍCÍHO OBDOBÍ
Vážení voliči,
již druhé volební období byla naše strana SEDMA zastoupena v zastupitelstvu města i radě města. Jejím prostřednictvím se snažíme přispět k rozvoji našeho města a jeho místních částí. Děkujeme za podporu v minulých volbách. Nyní je čas na skládání účtů a zamyšlení, jak dále. Na zamyšlení, co jsme z našeho minulého programu splnili, co nikoliv. Je třeba předeslat, že na prosazení jakéhokoliv bodu je třeba spolupráce s partnery z ostatních stran, které si vážíme:

1.
V oblasti informovanosti se nám podařilo rozpracovávat v jednotlivých číslech Ozvěn Slatiňan informace o jednáních rady města a zastupitelstva města tak, aby se občané dozvěděli více podrobností (jména vítězných firem ve výběrových řízeních, částky, s nimiž byly vybrány atd.) Prosazovali jsme rovněž zveřejňování zakázek města na webových stránkách. Občané, kteří se na jednání zastupitelstva chtěli vyjádřit před hlasováním, dostávali tuto možnost.
   
   Částečně se zlepšila podoba plakátů vylepovaných před jednáním zastupitelstva. Některé body byly upřesňovány. Při řešení veřejného prostoru jsme se snažili brát v potaz názor občanů. Na některé akce byly vyhlášeny ankety.
   
   Iniciovali jsme zákaz podomního prodeje.
   
   Nepodařilo se nám změnit informace o programu nadcházejícího zastupitelstva publikované na webových stránkách města. Bližší rozpracování jednotlivých bodů před jednáním se ukázalo nereálné vzhledem k zákonným termínům.  
 

2. V oblasti životního prostředí jsme podporovali rozšiřování sběrných míst na tříděný odpad. Pracovali jsme na revitalizaci Třešňovky. Město získalo dotaci z evropských fondů a citlivá obnova a údržba Třešňovky proběhla v rámci tohoto projektu v letech 2010 - 2013. Péčí o Třešňovku a další cenné části naší krajiny se chceme intenzivně zabývat i v budoucnu.

   Podařilo se nám aktivně a efektivně bránit územní plán před tlakem na výstavbu v krajinně cenných lokalitách. Naštěstí se podařilo zabránit schválení změny územního plánu, která by vedla k povolení výstavby v lokalitě Škrovád Sever (Pod Třešňovkou). V současné době se připravuje nový územní plán, tlak developerů a i stavebníků je velký a budeme se nadále snažit velmi pečlivě zvažovat, kam pustit výstavbu a kde zachovat volnou krajinu. Rozumíme potřebě stavět, ale nechceme, abychom se stali staveništěm, které se rozleze do všech stran a pohltí zbytky volné krajiny či ornou půdu.


3. V oblasti cestovního ruchu jsme podporovali akce města a jeho zapojení do projektů zaměřených na cestovní ruch. Podporovali jsme rekonstrukci Švýcárny a zprovoznění Interaktivního muzea koní. Myslíme si, že je dobře, když po této generaci zůstane i něco jiného než montážní haly, silnice či opravené chodníky (např. tato rekonstruovaná památka). Zajímali jsme se o dění ve Státním zámku ve Slatiňanech i o projekt na revitalizaci parku.

4. V oblasti infrastruktury jsme podporovali další výstavbu kanalizace (Říště a příprava Trpišova). V komisi pro rozvoj města pracovali naši dva členové. Podporovali jsme možnost vzniku Seniorparku. Tento záměr má určité zdržení, ale ze strany zastupitelstva města proběhly všechny kroky, které jeho zřízení umožňují. Proběhla dostavba veřejných WC. Hledali jsme možnost zvýšení kapacity MŠ.  

5. V oblasti rozpočtu jsme se podrobně zabývali stanovováním priorit i vyváženosti při přerozdělování prostředků vzhledem ke všem částem města. Větší investiční akce jsou však nákladné a v průběhu jednoho volebního období nelze uspokojit všechny najednou. Maximálně jsme se snažili využít možností fondů EU.

6. V oblasti podpory místních spolků jsme podpořili nová grantová pravidla (zavedení 2. kola). Podporovali jsme rozvoj Společenského domu.
 

7.
V oblasti vzdělávání a výchovy, kultury, sportu a tělovýchovy jsme podporovali rozvoj zázemí všech školských zařízení. Proběhla rekonstrukce budovy MŠ, zřízení šaten v přízemí hlavní budovy ZŠ a napojení hlavní budovy ZŠ na kanalizaci.

   Podporovali jsme sportovní organizace.

   Podporovali jsme rozvoj plovárny.

   Podporovali jsme kulturní akce a cestopisné přednášky.


   To, co se podařilo,  je výsledkem spolupráce v rámci rady města i zastupitelstva. Některé body jsme iniciovali, u jiných podporovali iniciativu druhých. Pokud dostaneme Vaši důvěru, tak se v příštím volebním období pokusíme dotáhnout to, co se zatím nepodařilo. Zároveň přicházíme s novými náměty, které předkládáme ve volebním programu 2014.Brůžek,  Hanuš, Kolek, Mandys, Vychodil


Dynamic HTML Editor